Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozpaleni Duchem jest organizacją pożytku publicznego, która działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a szczególnie w województwie podkarpackim.

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w działalność naszego stowarzyszenia lub pomóc nam w inny dowolny sposób, zachęcamy do zgłoszenia się telefonicznie dzwoniąc pod nr 506287217.

STOWARZYSZENIE ROZPALENI DUCHEM

REGON: 521382455
NIP: 7941832937
Numer KRS: 0000958008
Konto: PKO BP 21 1020 4287 0000 2302 0187 4601

Charyzmatem Stowarzyszenia Rozpaleni Duchem jest szeroko pojmowana aktywność młodzieży oraz ich wszechstronny rozwój, dbając przy tym o silny rys moralny, kulturowy, intelektualny, patriotyczny i społeczny w ich życiu.

Stowarzyszenie kładzie też nacisk na działalność młodzieży w swoim środowisku, wspieranie i realizowanie wszelkich inicjatyw lokalnych, współdziałanie z różnymi organizacjami oraz instytucjami służąc przy tym rozwojowi młodzieży i społeczności lokalnej.

 • Dbanie o dojrzałe wychowanie młodzieży na płaszczyźnie osobowej, społecznej, chrześcijańskiej i patriotycznej w celu lepszego rozwoju młodego pokolenia i przygotowania go do dorosłego życia;
 •  Zakorzenianie młodzieży w wartościach chrześcijańskich i moralnych oraz rozbudzanie w nich wrażliwości na potrzeby bliźnich.
 • Przygotowanie religijne i społeczne młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe, z poszanowaniem kultury i historii Polski.
 • Podejmowanie przez młodzież działalności charytatywnej oraz czynny udział w inicjatywach społecznych.
 • Przygotowanie młodzieży do organizowania różnych form spędzania wolnego czasu takich jak: działalność wychowawcza, pielgrzymkowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, krajoznawcza, ekologiczna, poetycka, teatralna, muzyczna, rozrywkowa itp..
 • Promowanie życia wolnego od uzależnień i zniewoleń oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i rozwój działalności sportowej, turystycznej i krajoznawczej.
 • Ewangelizacja młodych przez młodych.
 • Podejmowanie współpracy młodzieży z dorosłymi, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i różnymi instytucjami państwowymi i kościelnymi.
 • Promowanie i wspieranie talentów.
 • Dbanie o rozwój intelektualny i naukowy młodego pokolenia.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój patriotyzmu i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Rozwój młodzieży w dziedzinie techniki, wynalazków, otwarcie się na wszelkie innowacje oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w codziennej pracy.
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i współpraca z nimi.
 • Przyczynianie się do pogłębiania świadomości ekologicznej wśród młodzieży w celu dbania o polską ziemię.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
 • Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego oraz zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego.

Źródła naszego symbolu znajduje swoje miejsce w Nowym Testamencie a dokładnie w księdze Dziejów Apostolskich:

„Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy apostołom ukazały się języki jakby ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…” por. Dz 2,1-4

Logo Stowarzyszenia Rozpaleni Duchem przedstawia Gołębicę – symbol Ducha Świętego, wpisaną w wielki rozpalony płomień ognia, z którego wydobywają się języki ognia: jest ich siedem. Każdy z nich symbolizuje 7 darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Są one skierowane od Gołębicy ku człowiekowi jako łaski płynące od Ducha Świętego do każdego z nas. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy o nie stale prosili i otwierali nasze serca na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. W ten sposób – stając w mocy darów Ducha Świętego – możemy zostać nimi obdarowani, co sprawia, że stajemy się ROZPALENI DUCHEM.

© 2022 rozpaleniduchem.pl